Dny otevřených dveří 8. 11. 2023 od 8 do 17 hodin a 17. 1. 2024 od 8 do 17 hodin. Po domluvě lze školu navštívit kdykoliv.
image
Drobečková navigace

Úvod > Pro studenty > Školní řád

Školní řád

Soukromá střední odborná škola START, Dygrýnova 1006/21, Praha 9

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Školní řád upravuje v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech jejich vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků.

 

 

 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Žáci mají právo:

 

 1. na vzdělávání a školské služby

 2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, na spravedlivé a zdůvodněné hodnocení

 3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost

 4. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání i osobních problémů

 5. požádat ředitelku školy o komisionální přezkoušení v případě, kdy má pochybnost o správnosti klasifikace na konci 1. nebo 2. pololetí

 6. na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením

 7. na zvláštní péči v případě jakéhokoliv druhu onemocnění, zdravotního postižení, v případě mimořádných schopností a talentu

 8. na ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 9. na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole, na smluvních pracovištích a při akcích konaných školou

 10. na vyjádření vlastního názoru ve všech záležitostech, které se jich týkají; svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušného chování; stejným způsobem musí být jejich názor přijat; svůj názor mohou sdělit třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovné poradkyni nebo ředitelce školy

 11. zakládat v rámci školy samosprávné orgány, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy, která je povinna se jejich závěry zabývat

 12. volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo:

 1. na informace o průběhu a výsledcích jejich vzdělávání prostřednictvím systému Bakaláři na webových stránkách školy, třídního učitele a učitelů jednotlivých předmětů

 2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání

 3. volit a být volen do školské rady

 4. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání

 5. rodiče zletilých žáků, popř. osoby, které vůči nim plní vyživovací povinnost, mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání

 1. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Žáci jsou povinni:

 1. účastnit se vyučování pravidelně a podle stanoveného rozvrhu (to platí pro veškeré vyučovací předměty, např. i pro předmět Praxe, jehož součástí jsou exkurze, přednášky, poznávací zájezdy apod.)

 2. svědomitě se připravovat na vyučování, dodržovat stanovené termíny

 3. přicházet do školy včas dle stanoveného rozvrhu, nejpozději 10 minut před zahájením vyučování, po zvonění jsou na svém místě a připravují se na vyučování; z důvodu narušování vyučovací hodiny nebude pozdě příchozí žák vpuštěn do učebny, počká na lavičce před učebnou na další vyučovací hodinu

 4. dokládat důvody nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými ve školním řádu

 5. chovat se slušně a ukázněně jak ve škole, tak na mimoškolních akcích, aby nebyly ohroženy bezpečnost a zdraví a nedošlo k hmotným škodám; v prostorách školy udržovat klid a pořádek, řídit se při tom zásadami vzájemné ohleduplnosti a tolerance; nepoškozovat majetek školy, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy, chránit zdraví své i ostatních; při prokazatelném poškození majetku školy je žák povinen zajistit opravu nebo náhradu poškozené věci

 6. své studijní a osobní záležitosti vyřizovat prostřednictvím třídního učitele

 7. nosit na výuku učebnice, sešity a další pomůcky dle pokynů jednotlivých vyučujících

 8. hlásit třídnímu učiteli nebo vyučujícím skutečnost, kdy je sám šikanován nebo byl svědkem dané situace

 9. hlásit třídnímu učiteli nebo vyučujícím všechny úrazy vzniklé v prostorách školy nebo na akcích pořádaných školou

 10. hlásit třídnímu učiteli nebo vyučujícím zjištěné závady, které mohou ohrozit bezpečnost žáků nebo poškodit majetek školy

 11. předložit ředitelce školy žádost na uvolnění z tělesné výchovy prostřednictvím třídního učitele do 15. 9. nebo ihned po vzniklém důvodu

 12. řádně pečovat o zapůjčené učebnice, hospodárně zacházet se všemi učebními pomůckami, dbát na úspory elektrické energie a vody

 13. ve školní jídelně se chovat ukázněně a dodržovat hygienická a společenská pravidla stolování

 14. pokud se žáci přihlásí na některý z nepovinných předmětů, jejich účast je povinná

 15. o svých výsledcích studia a sděleních školy informovat zákonné zástupce

 16. zletilí žáci jsou navíc povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, oznamovat škole údaje pro školní matriku (jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, údaje o předchozím vzdělání, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní způsobilost ke vzdělání, zdravotní obtíže) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích a hradit předepsané školné pravidelně a ve stanoveném termínu na účet školy

Žákům je zakázáno:

  1. v průběhu vyučování opustit budovu školy (s výjimkou polední pauzy na oběd)

  2. kouřit v budově školy a v areálu školy (prostor kolem ní ohraničený plotem a chodník před budovou školy)

  3. užívat návykové látky (alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování) v budově a v areálu školy a manipulovat s nimi, tzn. přinášet, nabízet, zprostředkovat, prodávat, opatřovat, přechovávat (distribuce a šíření OPL je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem); škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák užívá návykové látky

  4. jako závažný přestupek jsou považovány také veškeré projevy rasové či náboženské nesnášenlivosti, šikanování, násilí, diskriminace, vandalismu či jiné sociálně patologické jevy

  5. nosit do školy cenné předměty, vyšší finanční hotovost, nosit či vodit zvířata

  6. poškozovat jakýmkoliv způsobem majetek školy

  7. při vypracovávání domácích písemných prací využívat jakékoliv informační zdroje bez citace, tzn. výslovného uvedení jejich autora a názvu díla

  8. vyklánět se a vyhazovat cokoliv z oken a teras

  9. bez svolení vyučujícího připojovat přístroje k elektrické síti, nabíjet baterie do vlastních el. zařízení, používat mobilní telefony a další přenosná zařízení v době vyučování

  10. vjíždět do areálu školy vlastními dopravními prostředky

  11. ve škole není přípustná činnost jakýchkoliv politických stran nebo hnutí; nepřípustné jsou všechny projevy národnostní nebo rasové nesnášenlivosti

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

 1. zajistit, aby žák řádně docházel do školy

 2. na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnil projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka

 3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

 4. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

 5. oznamovat škole údaje pro školní matriku a údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích

 

 1. Omlouvání nepřítomnosti žáka

 1. zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti

 2. veškeré omluvenky zapisují zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci do omluvných listů; omluvný list je důležitý dokument školy a musí být chráněn před poškozením a ztrátou; v případě nemoci delší než 3 dny je nezbytné doložení nepřítomnosti žáka ošetřujícím lékařem; žák předkládá omluvný list třídnímu učiteli ihned po návratu do školy, pozdní předkládání omluvenek se považuje za porušení školního řádu; pokud žák nepředloží řádnou omluvenku do 5 kalendářních dnů ode dne nástupu do školy, zůstane jeho absence neomluvena

 3. v případě podezření z nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka se může třídní učitel nebo ředitelka školy obrátit na zákonného zástupce nezletilého žáka nebo požádat o spolupráci věcně příslušný orgán

 4. žáka může z vyučování na dobu do 3 vyučovacích dnů z vážných důvodů uvolnit třídní učitel; uvolnění na dobu delší než 3 vyučovací dny povoluje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců nezletilého žáka nebo zletilého žáka

 5. návštěvy lékaře a úřední jednání uskutečňuje žák přednostně v době mimo vyučování

 6. jestliže se žák neúčastní výuky po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů a jeho neúčast není omluvena, kontaktuje třídní učitel žáka nebo jeho zákonného zástupce, aby neprodleně doložil důvod absence

 7. pokud se žák po dobu 10 vyučovacích dnů bez omluvy neúčastní výuky, nereaguje on nebo zákonný zástupce nezletilého žáka na výzvy ze strany školy, posuzuje se, jako by studia zanechal

 8. pokud má být nezletilý žák uvolněn z vyučování z předem známého důvodu, přinese třídnímu učiteli písemnou žádost od zákonných zástupců; třídní učitel vystaví žákovi propustku, kterou se prokáže ve vrátnici školy

 9. v případě náhlé a předem neznámé nutnosti opustit v průběhu vyučování školu (nevolnost, nemoc, úraz) informuje třídní učitel o této skutečnosti zákonného zástupce žáka a dohodne s ním způsob transportu domů nebo k lékaři; zletilý žák požádá svého třídního učitele o vystavení propustky s uvedením důvodu odchodu

 10. neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka nebo se zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru

 11. neomluvenou nepřítomnost nad 10 hodin řeší školní výchovná komise

 12. onemocní-li žák nebo osoba, která je s ním v přímém styku, infekční chorobou, oznámí to žák nebo zákonný zástupce žáka neprodleně ředitelce školy

 13. vztah školy k žákům mezi ukončením klasifikace v posledním ročníku vzdělávání a vydáním vysvědčení o maturitní zkoušce je vztahem školy k žáku, který se nezúčastňuje výuky, ale jen zkoušek v termínech stanovených ředitelkou školy; žák je žákem školy, ale na zkoušky se připravuje doma; tím současně nelze v dotčeném období mluvit o absenci u žáka, který se dostavuje jenom na zkoušky ve stanovených termínech

 1. Provoz školy

 1. první vyučovací hodina začíná v 8:15 hodin; žáci jsou vpuštěni do budovy v 7:45 hodin

 2. žáci používají při příchodu a odchodu ze školy pouze hlavní vchod do budovy; po vstupu do školy se přezují, boty a svrchní oděv odloží v šatní skříni

 3. na začátku studia převezme každý žák klíče od své šatní skříňky a boxu; ztrátu klíče je povinen neprodleně ohlásit třídnímu učiteli a uhradit náklady na výrobu duplikátu; v mimořádných bezpečnostních a provozních situacích si škola vyhrazuje právo vstupu do jakékoliv skříňky

 4. žák musí mít mobilní telefon k bezprostřední dispozici, takže ho musí opatrovat; nejedná se tedy o věc odloženou na místě k tomu určeném; nemůže-li ho sám opatrovat (např. při hodinách tělesné výchovy), je povinen svěřit telefon do úschovy k vyučujícímu; v tomto případě škola nese za ztrátu mobilního telefonu odpovědnost

 5. žákům je umožněno stravování v jídelně základní školy; stravování si sjednávají přímo s vedoucí jídelny a řídí se jejími pokyny a řádem školní jídelny

 6. žákům se doporučuje, aby si svačinu přinesli z domova nebo si ji koupili cestou do školy; škola nezajišťuje prodej občerstvení, k dispozici jsou pouze automaty na teplé a chlazené nápoje

 7. cizí osoby mohou v areálu školy pobývat jen se svolením ředitelky školy

 

Vyučovací hodiny 1. hodina 8.15 - 9.00

2. hodina 9.10 - 9.55

3. hodina 10.15 – 11.00

4. hodina 11.10 – 11.55

5. hodina 12.15 – 13.00

6. hodina 13.10 – 13.55

7. hodina 14.05 – 14.50

8. hodina 15.00 – 15.45

 

 

V. Povinnosti služby

 1. třídní učitel určuje na každý týden žákovskou službu

 2. služba na počátku každé vyučovací hodiny hlásí vyučujícímu nepřítomné žáky

 3. jestliže se vyučující nedostaví do deseti minut po zvonění na výuku, ohlásí služba tuto skutečnost ředitelce školy

 4. před odchodem z učebny pečlivě smaže tabuli

 5. sleduje změny v rozvrhu a informuje o nich spolužáky

 6. jestliže zjistí při příchodu do jiné učebny nepořádek nebo škodu na inventáři, ohlásí to vyučujícímu

 7. neplnění povinnosti služby zapisuje vyučující do elektronické třídní knihy

VI. Pravidla pro studium podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP)

 

 1. IVP povoluje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka, případně žádosti zletilého žáka:

 • žákům, kteří dosahují trvale vynikajících sportovních výsledků (žádost musí obsahovat stanovisko sportovního oddílu)

 • žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (žádost musí obsahovat doporučení školského poradenského zařízení)

 • žákům s mimořádným nadáním

 • žákům dlouhodobě nemocným (žádost musí obsahovat doporučení lékaře)

 1. studium podle IVP je s okamžitou platností zrušeno, pokud žák neplní stanovené podmínky individuálního studia, zanedbává studijní povinnosti nebo závažným způsobem poruší ustanovení školního řádu

 2. IVP vypracuje třídní učitel spolu s výchovnou poradkyní, a to pro každé pololetí na základě podkladů, které mu předají příslušní vyučující; IVP obsahuje pro každý předmět úkoly a termíny ústních a písemných zkoušek

 3. evidenci žáků s IVP vede ředitelka školy, která ve spolupráci s třídním učitelem kontroluje jeho plnění

 

Součástí školního řádu je samostatný dokument Klasifikační řád (Pravidla pro hodnocení výsledku vzdělávání žáků).

 

Na školní řád navazují samostatné provozní řády specializovaných pracovišť.

 

 

Platí od 1. září 2023

 

 

Mgr. Jana Novotná

ředitelka školy

 

 

 

Školní řád byl schválen školskou radou 30. 8. 2023