Dny otevřených dveří 6. 11. 2024 od 8 do 17 hodin a 15. 1. 2025 od 8 do 17 hodin. Po domluvě lze školu navštívit kdykoliv.
image
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

 

Obor vzdělání: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Forma studia: denní

Délka studia: 4 roky (maturitní zkouška)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 28

 

Podání přihlášky ke studiu

Veškeré informace k podávání přihlášek naleznete na informačním webu MŠMT

www.prihlaskynastredni.cz Preferujeme podání přihlášky prostřednictvím systému DIPSY

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání nepožadujeme.

Uchazeč odevzdá přihlášku od 1. do 20. února 2024.

 

Organizace přijímací zkoušky

Jednotná zkouška se koná v  1. kole přijímacího řízení v termínu stanoveném MŠMT ČR:

1. termín pátek 12. dubna 2024

2. termín pondělí 15. dubna 2024

Náhradní termíny

1. termín pondělí 29. dubna 2024

2. termín úterý 30. dubna 2024

 

Obsah a forma jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury (60 minut) a z písemného testu z matematiky a její aplikace (70 minut). Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Přípravu zadání testů, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum.

Školní přijímací zkouška se skláda z motivačního dopisu a z krátkého pohovoru k němu.

 

Kritéria přijímacího řízení

Uchazeči budou přijímáni na základě těchto kritérií:

1) Výsledek jednotné přijímací zkoušky

Uchazeči se započítává lepší výsledek didaktických testů z ČJL a MAT z obou termínů.

Max možný počet dosažených bodů je 20 z každého předmětu.

2) Výsledky z předchozího vzdělávání

Hodnocení prospěchu na vysvědčení ze ZŠ (aritmetický průměr zaokrouhlený na dvě desetinná místa ze všech povinných vyučovacích předmětů z každého pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy)

Max možný počet dosažených bodů je 20 za každé pololetí.

3) Motivační dopis a pohovor

Ručně psaný motivační dopis o rozsahu 100 – 150 slov, zahrnující představení uchazeče, jeho zájmy, studijní a jiné úspěchy, motivaci ke zvolenému oboru apod. Dopis předá uchazeč osobně v den konání JPZ, kdy se uskuteční i krátký pohovor.

V případě, že uchazeč nebude konat JPZ právě na naší škole (dle nových pravidel může konat oba termíny na škole v blízkosti svého bydliště), musí dopis na naši školu doručit osobně v jiném termínu.

Hodnotí se celková úprava, jazyková správnost a obsahová stránka motivačního dopisu i pohovoru.

Max možný počet dosažených bodů je 20.

 

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě získaného celkového počtu bodů podle výše uvedených kritérií. V případě rovnosti celkového počtu bodů je rozhodující počet bodů dosažený v JPZ, dále lepší výsledek JPZ z ČJL, dále klasifikace ze ZŠ z anglického jazyka, klasifikace ze zeměpisu, klasifikace z dějepisu – vždy průměrná známka ze všech pololetí.

Uchazeči se řadí podle váženého součtu počtu bodů získaných v přijímacím řízení v jednotlivých kritériích; váhy jednotlivých kritérií jsou: Jednotná přijímací zkouška z ČJL a MAT 60% (30% CJL, 30% MAT), výsledky z předchozího vzdělávání 30% (10% 1. pol. 8. tř., 10% 2. pol. 8. tř., 10% 1. pol, 9. tř.), motivační dopis s pohovorem 10%.

 

Zveřejnění výsledků

Výsledky JPZ budou k dispozici ředitelům SŠ 6. května. Výsledky celkového hodnocení přijímacího řízení budou zveřejněny 15. května 2024 v jednotném systému DIPSY a na webových stránkách školy.

 

Přijímání uchazečů cizinců s dočasnou ochranou

Uchazečům cizincům se na jejich písemnou žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka (didaktický test). Žádost musí být přiložena k přihlášce ke vzdělávání.

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude u uchazeče cizince ověřena rozhovorem. Uchazeč, který neprokáže dostatečnou znalost českého jazyka, nebude ke vzdělávání přijat. Ověření proběhne v den konání JPZ nebo v náhradním termínu.

Uchazeč cizinec má na základě žádosti, která musí být připojena k přihlášce ke vzdělávání, právo konat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky (didaktický test) v ukrajinském jazyce. Nepožádá-li, koná zkoušku v českém jazyce.

Uchazeč musí doložit doklad o dočasné ochraně společně s přihláškou ke vzdělávání.

 

V Praze dne 22. ledna 2024

 

Mgr. Jana Novotná v. r.

ředitelka školy