Dny otevřených dveří Dny otevřených dveří již proběhly. Po domluvě lze školu navštívit kdykoliv.
image
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Vše o jednotné přijímací zkoušce na www.cermat.cz

 

Organizace přijímacího řízení

1. kolo přijímacího řízení

Obor vzdělání: 65-42-M/02 Cestovní ruch denní studium

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 28

 

Přihláška ke vzdělávání

Přihlášku ke vzdělávání ve SŠ podává uchazeč ředitelce střední školy. Za nezletilé uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.

Přihláška se podává na aktuálním tiskopisu, který stanoví MŠMT ČR. Musí být řádně a čitelně vyplněná, potvrzená ředitelstvím ZŠ.

Potvrzení lékaře na přihlášce nevyžadujeme.

Pro 1. kolo může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky (na obou přihláškách uvede školy ve stejném pořadí).

Uchazeč odevzdá přihlášku ředitelce střední školy do 1. března 2023.

 

Obsah a forma přijímacích zkoušek

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury (60 minut) a z písemného testu z matematiky a její aplikace (70 minut).
Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Přípravu zadání testů, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum.

U uchazečů se specifickými vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Cizinci nekonají (na písemnou žádost) jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury.

 

Organizace přijímací zkoušky

Jednotná zkouška se koná v 1. kole přijímacího řízení v termínu stanoveném MŠMT ČR:

1. termín 13. dubna 2023

2. termín 14. dubna 2023

 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Ředitelka školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:

  • výsledků jednotné přijímací zkoušky

  • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (8. tř., 1. pol. 9. tř.)

  • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (výborné výsledky v profilových předmětech – AJ, Z, D; účast v soutěžích a olympiádách)

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení přijímacího řízení podílí nejméně 60%. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemných testů z ČJL a MAT z obou termínů.

 

Rozhodnutí o přijetí

Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději 28. dubna. Ředitelka školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků Centrem a zveřejní je pod registračním číslem.

Nepřijatým uchazečům se vydává písemné rozhodnutí o nepřijetí.

 

Zápisový lístek

Uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku (osobně nebo poštou) řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

Další kola přijímacího řízení

Ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

 

Kritéria přijímacího řízení – 1. kolo

 Uchazeči budou při přijímání hodnoceni podle:

 1) Výsledku jednotné zkoušky

          - český jazyk a literatura, max 20 bodů

          - matematika, max 20 bodů                              

2) Průměrného prospěchu v 8. třídě a v 1. pololetí 9. třídy, max 20 bodů

3) Podle dalších skutečností osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, např. umístění v okresních a vyšších kolech soutěží a olympiád, max 15 bodů

 

Uchazeči se řadí podle součtu počtu bodů získaných v přijímacím řízení v jednotlivých kritériích. Váha jednotlivých kritérií je: 60% jednotná přijímací zkouška, 30% průměrný prospěch ze ZŠ, 10% další skutečnosti. 

 

V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria:

- klasifikace z anglického jazyka (průměrná známka ze všech pololetí)

- klasifikace ze zeměpisu (průměrná známka ze všech pololetí)

- klasifikace z dějepisu (průměrná známka ze všech pololetí)

 

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení na jejich žádost promíjí jednotná zkouška z českého jazyka. Znalost češtiny, která je nezbytně nutná pro vzdělávání, škola ověří rozhovorem a bude hodnocena v souladu s § 14 Vyhlášky č. 353/2016 Sb. Takový uchazeč se do výsledného pořadí zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.

Uchazeči, kteří budou omluveni z 1. nebo 2. termínu a budou konat jednotné testy v náhradním termínu, nebudou mít k 28. dubnu uzavřeny výsledky a o jejich přijetí rozhodne ředitelka školy po vyhlášení výsledků náhradního termínu jednotných zkoušek (18. května).

  

V Praze dne 30. 9. 2022

Mgr. Jana Novotná, ředitelka školy