Dny otevřených dveří Dny otevřených dveří již proběhly. Po domluvě lze školu navštívit kdykoliv.
image

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Organizace přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení na 14. dubna 2020.

Obor vzdělání: 65-42-M/02 Cestovní ruch denní studium

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 52

Přihláška ke vzdělávání

Přihlášku ke vzdělávání ve SŠ podává uchazeč ředitelce střední školy. Za nezletilé uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.

Přihláška se podává na aktuálním tiskopisu, který stanoví MŠMT ČR. Musí být řádně a čitelně vyplněná, potvrzená ředitelstvím ZŠ.

Lékařské potvrzení na přihlášce vyžadujeme.

Pro 1. kolo může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky (na obou přihláškách uvede školy ve stejném pořadí).

Uchazeč odevzdá přihlášku ředitelce střední školy do 2. března 2020.

Obsah a forma přijímacích zkoušek

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury (60 minut) a z písemného testu z matematiky a její aplikace (70 minut).

Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Přípravu zadání testů, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum.

U uchazečů se specifickými vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Cizinci nekonají na žádost jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury.

Organizace přijímací zkoušky

Jednotná zkouška se koná v 1. kole přijímacího řízení v termínu stanoveném MŠMT ČR:

  1. termín: 14. 4. 2020
  2. termín: 15. 4. 2020

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Ředitelka školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:

  • hodnocení na vysvědčeních z 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy ZŠ
  • výsledků jednotné zkoušky
  • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (profilové předměty – AJ, Z; účast v soutěžích a olympiádách)

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení přijímacího řízení podílí nejméně 60%.

Rozhodnutí o přijetí

Ředitelka školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (nejpozději 30. dubna) a zveřejní seznam přijatých uchazečů (pod registračním číslem).

Nepřijatým uchazečům doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zápisový lístek

Uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku (osobně nebo poštou) řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.

Další kola přijímacího řízení

Ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení – 1. kolo

Ředitelka školy stanovila jednotná kritéria v 1. kole pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch.

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

1) Výsledku jednotné zkoušky

- hodnocení testu z českého jazyka a literatury maximálně 20 bodů

- hodnocení testu z matematiky maximálně 20 bodů

2) Průměrného prospěchu v 8. třídě a v 1. pololetí 9. třídy

- průměrný prospěch je ohodnocen maximálně 20 body za každé pololetí

3) Podle hodnocení profilových předmětů v 8. a 9. třídě ZŠ

-  anglický jazyk, zeměpis – průměr předmětů za oba ročníky je ohodnocen maximálně 10 body

4) Podle dalších skutečností osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, např. okresní a vyšší kola olympiád a soutěží maximálně 10 bodů

Uchazeči se řadí podle váženého průměru, vyjádřeného koeficientem (max. 34). Váhy jednotlivých kritérií jsou: 60% jednotná zkouška z ČJL a MAT, 30% průměrný prospěch ze ZŠ, 5% profilové předměty, 5% soutěže a olympiády.

 

V Praze dne 21. 10. 2019      

Mgr. Jana Novotná                               
ředitelka školy