Dny otevřených dveří 10. 11. 2021 od 8 do 17 hodin a 19. 1. 2022 od 8 do 17 hodin. Po domluvě lze školu navštívit kdykoliv. Rádi vás uvítáme.
image

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Organizace přijímacího řízení

1. kolo přijímacího řízení

Obor vzdělání: 65-42-M/02 Cestovní ruch denní studium

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 24

 

Přihláška ke vzdělávání

Přihlášku ke vzdělávání ve SŠ podává uchazeč ředitelce střední školy. Za nezletilé uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.

Přihláška se podává na aktuálním tiskopisu, který stanoví MŠMT ČR. Musí být řádně a čitelně vyplněná, potvrzená ředitelstvím ZŠ.

Součástí přihlášky je posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.

Pro 1. kolo může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky (na obou přihláškách uvede školy ve stejném pořadí).

Uchazeč odevzdá přihlášku ředitelce střední školy do 1. března 2022.

 

Obsah a forma přijímacích zkoušek

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury (60 minut) a z písemného testu z matematiky a její aplikace (70 minut).
Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Přípravu zadání testů, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum.

U uchazečů se specifickými vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Cizinci nekonají (na písemnou žádost) jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury.

 

Organizace přijímací zkoušky

Jednotná zkouška se koná v 1. kole přijímacího řízení v termínu stanoveném MŠMT ČR:

1. termín 12. dubna 2022

2. termín 13. dubna 2022

 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Ředitelka školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:

  • výsledků jednotné přijímací zkoušky

  • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (8. tř., 1. pol. 9. tř.)

  • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (výborné výsledky v profilových předmětech – AJ, Z, D; účast v soutěžích a olympiádách)

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení přijímacího řízení podílí nejméně 60%. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemných testů z ČJL a MAT z obou termínů.

 

Rozhodnutí o přijetí

Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději 28. dubna 2022. Ředitelka školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků Centrem a zveřejní 30. dubna, resp. 2. května 2022 seznam přijatých uchazečů (pod registračním číslem).

Nepřijatým uchazečům se vydává písemné rozhodnutí o nepřijetí.

 

Zápisový lístek

Uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku (osobně nebo poštou) řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

Další kola přijímacího řízení

Ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

 

Kritéria přijímacího řízení – 1. kolo

Ředitelka školy stanovila jednotná kritéria v 1. kole pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch.

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

1) Výsledku jednotné zkoušky

- hodnocení testu z českého jazyka a literatury 20 bodů z 50

- hodnocení testu z matematiky 20 bodů z 50

2) Průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy

- průměrný prospěch je ohodnocen nejlépe 20 body za každé pololetí

3) Podle hodnocení profilových předmětů

- anglický jazyk, zeměpis, dějepis – nejlepší průměr jednotlivého předmětu za oba ročníky je ohodnocen 10 body

4) Podle dalších skutečností osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, např. okresní a vyšší kola olympiád a soutěží

10 bodů

Uchazeči se řadí podle váženého součtu počtu bodů získaných v přijímacím řízení v jednotlivých kritériích; váhy jednotlivých kritérií jsou: 60% jednotná zkouška z ČJL a MAT, 20% průměrný prospěch ze ZŠ, 10% profilové předměty, 10% soutěže a olympiády.

 

 

V Praze dne 22. 9. 2021

Mgr. Jana Novotná, ř. š.