Dny otevřených dveří 10. 11. 2021 od 8 do 17 hodin a 19. 1. 2022 od 8 do 17 hodin. Po domluvě lze školu navštívit kdykoliv. Rádi vás uvítáme.
image

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Aktuální informace (aktualizováno k 18. 3. 2021)

Informační dopisy budou zaslány prostřednictvím emailu zákonným zástupcům uchazečů nejpozději do 20. dubna.  

 

Organizace přijímacího řízení - 1. kolo

Obor vzdělání: 65-42-M/02 Cestovní ruch - denní studium

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 24

 

Přihláška ke vzdělávání

Přihlášku ke vzdělávání ve SŠ podává uchazeč ředitelce střední školy. Za nezletilé uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.

Přihláška se podává na aktuálním tiskopisu, který stanoví MŠMT ČR. Musí být řádně a čitelně vyplněná, potvrzená ředitelstvím ZŠ.

Součástí přihlášky je posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.

Pro 1. kolo může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky (na obou přihláškách uvede školy ve stejném pořadí).

Uchazeč odevzdá přihlášku ředitelce střední školy do 1. března 2021.

 

Obsah a forma přijímacích zkoušek

Jednotná přijímací zkouška se v tomto školním roce nebude konat.

Uchazeči budou konat školní přijímací zkoušku - test ze všeobecných znalostí (zaměřený hlavně na ČJ, AJ, Z, D). Zkouška vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

U uchazečů se specifickými vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Ředitel školy může nejpozději do 8. 3. 2021 rozhodnout o nekonání školní přijímací zkoušky, pokud počet přijatých přihlášek je nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru a formy vzdělávání.

 

Organizace přijímací zkoušky

Termín školní přijímací zkoušky: čtvrtek 6. května 2021 od 14:00 hodin

 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Ředitelka školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:

  1. výsledků školní přijímací zkoušky
  2. hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (1. pololetí 8. třídy, 1. pololetí 9. třídy)

Hodnocení školní zkoušky se na celkovém hodnocení přijímacího řízení podílí 75%.

 

Rozhodnutí o přijetí

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem 19. května 2021.

 

Zápisový lístek

Uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku (osobně nebo poštou) řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

Další kola přijímacího řízení

Ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

 

Kritéria přijímacího řízení – 1. kolo

Ředitelka školy stanovila jednotná kritéria v 1. kole pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch.

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

1) Výsledku školní přijímací zkoušky

2) Průměrného prospěchu v 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy

Uchazeči se řadí podle součtu počtu bodů získaných v přijímacím řízení v jednotlivých kritériích. Váha jednotlivých kritérií je: 75% školní přijímací zkouška,
25% průměrný prospěch.

 

V Praze dne 18. 3. 2021
Mgr. Jana Novotná, ředitelka školy