Dny otevřených dveří Ve středu 11. listopadu 2020 - NEPROBĚHNE. Další termíny budou stanoveny dle aktuální epidemiologické situace
image

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

 Podrobné informace, zkušební testy a jejich vyhodnocení naleznete na www.cermat.cz

 

Organizace přijímacího řízení - 1. kolo

Obor vzdělání: 65-42-M/02 Cestovní ruch - denní studium

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 24

 

Přihláška ke vzdělávání

Přihlášku ke vzdělávání ve SŠ podává uchazeč ředitelce střední školy. Za nezletilé uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.

Přihláška se podává na aktuálním tiskopisu, který stanoví MŠMT ČR. Musí být řádně a čitelně vyplněná, potvrzená ředitelstvím ZŠ.

Součástí přihlášky je posudek o splnění pdomínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.

Pro 1. kolo může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky (na obou přihláškách uvede školy ve stejném pořadí).

Uchazeč odevzdá přihlášku ředitelce střední školy do 1. března 2021.

 

Obsah a forma přijímacích zkoušek

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury (60 minut) a z písemného testu z matematiky a její aplikace (70 minut).

Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Přípravu zadání testů, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum.

U uchazečů se specifickými vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Cizinci nekonají na žádost jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury.

 

Organizace přijímací zkoušky

Jednotná zkouška se koná v 1. kole přijímacího řízení pouze v jednom termínu stanoveném MŠMT ČR:

  1. termín:     pondělí 12. dubna 2021
  2. termín:     úterý 13. dubna 2021

 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Ředitelka školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:

  1. hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (nepoužije se hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020)
  2. výsledků jednotné zkoušky
  3. dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (profilové předměty – AJ, Z, D; účast v soutěžích a olympiádách)

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení přijímacího řízení podílí nejméně 60%. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemných testů z ČJL a MAT.

 

Rozhodnutí o přijetí

Ředitelka školy ukončí hodnocení do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem. Nepřijatým uchazečům doručí rozhodnutí o nepřijetí.

 

Zápisový lístek

Uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku (osobně nebo poštou) řediteli školy, který rouhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

Další kola přijímacího řízení

Ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

 

Kritéria přijímacího řízení – 1. kolo

Ředitelka školy stanovila jednotná kritéria v 1. kole pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch.

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

1) Výsledku jednotné zkoušky

- hodnocení testu z českého jazyka a literatury maximálně 20 bodů z 50.

- hodnocení testu z matematiky maximálně 20 bodů z 50.

2) Průměrného prospěchu v 1. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy

- průměrný prospěch je ohodnocen nejlépe 20 body za každé pololetí

3) Podle hodnocení profilových předmětů v 1. pololetí 8. a 9. třídy

- anglický jazyk, zeměpis, dějepis - nejlepší průměr jednotlivého předmětu za oba ročníky je ohodnocen max. 10 body

4) Podle dalších skutečností osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, např. okresní a vyšší kola olympiád a soutěží max. 10 bodů

Uchazeči se řadí podle součtu počtu bodů získaných v přijímacím řízení v jednotlivých kritériích. Váha jednotlivých kritérií je: 60% jednotná přijímací zkouška z ČJL a MAT, 20% průměrný prospěch ze ZŠ, 10% profilové předměty, 10% soutěže a olympiády.

 

V Praze dne 19. 10. 2020
Mgr. Jana Novotná, ředitelka školy