Dny otevřených dveří Dny otevřených dveří již proběhly. Po domluvě lze školu navštívit kdykoliv.
image
Drobečková navigace

Úvod > Pro studenty > Prevence

Prevence

Minimální preventivní program

1. Úvod a charakteristika školy

Minimální preventivní program (MPP) má pomoci vytvořit pracovníkům školy podnětné prostředí pro výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a tak předcházet škodlivým jevům  v současné společnosti, jakými jsou fyzické i psychické závislosti, nezdravé mezilidské vztahy a další negativní jevy, které jsou typické hlavně pro dospívající mladou generaci.

MPP byl zpracován na základě metodiky MŠMT – „Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti MŠMT“ a dalších dokumentů vydaných MŠMT.

Soukromá střední odborná škola Start, s.r.o. vzdělává žáky v oboru 65-42-M/02 Cestovní ruch. Tento obor je čtyřletý, zakončený maturitní zkouškou.

 

Absolvent je připraven pro práci v cestovních kancelářích a cestovních agenturách, turistických informačních centrech, hotelech a nejrůznějších rekreačních, kulturních a sportovních zařízeních a historických nebo uměleckých objektech. Dále se uplatní jako průvodce cestovního ruchu, delegát nebo animátor.

V komplexu služeb cestovního ruchu je způsobilý zapojit se do všech organizačně-právních forem podnikání nebo pracovat ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.

Mimo oblast cestovního ruchu se absolvent uplatní ve všech typech organizací zabývajících se obchodem a službami, kde využije znalosti cizích jazyků, ekonomických vztahů a znalosti z informatiky. Další uplatnění nalezne absolvent také v oblasti terciárního vzdělávání. V průběhu studia je připravován k samostatnému přístupu ke studiu na vyšších a vysokých školách a univerzitách.

2. Základní principy a cíle programu

Výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu a k osvojení pozitivního sociálního chování je základní princip tohoto programu. V praktické náplni školního vyučování a výchovného procesu to znamená upevňovat pozitivní hodnoty a rozvoj dovedností, které odmítají formy násilí, agresivitu, rasismus, xenofobii, užívání návykových látek, záškoláctví a případné jakékoliv porušování zákona. Preventivní program naší školy je realizován na základě plnění určitých dílčích cílů. Tyto cíle jsou zaměřeny hlavně na následující oblasti:

1. oblast sociální prevence – výchova proti projevům násilí (rasismus, diskriminace, šikana)
2. prevence drogové závislosti
3. prevence záškoláctví

Tyto cíle budou naplňovány v oblasti vyučování, v oblasti mimoškolní i zájmové činnosti.

V souvislosti s plněním MPP je třeba:

a) zajistit a zvýšit informovanost žáků školy v oblasti sociálně patologických jevů
b) systematicky vést žáky ke zdravému životnímu stylu
c) vytvořit žákům podmínky pro vhodné využití volného času
d) zkvalitnit spolupráci mezi školou a rodinou
e) posilovat komunikační dovednosti žáků
f) vytvářet ve škole pozitivní sociální klima
g) prohlubovat důvěru mezi učiteli a žáky

K tomu, aby mohl být MPP úspěšně plněn, je třeba zajistit důkladné metodické vedení učitelů. To zahrnuje:

 • důsledné a soustavné vzdělávání pedagogů
 • informování o problematice, jak rozeznat setkání dítěte s drogou – další postupy v případě pozitivního nálezu
 • jak pracovat s dětmi z rizikových rodin
 • informování o dostupné literatuře vztahující se k daným tématům

zodpovídá: ředitelka školy, výchovný poradce, metodik prevence

 

3. Metodická pomoc rodičům

a) spolupráce třídních učitelů a ostatních pedagogických pracovníků školy s rodiči při řešení individuálních problémů žáků

b) osvětová činnost pro rodiče v oblasti prevence problémů ve výchově a vývoji dětí a mládeže, sledování výskytu sociálně patologických jevů, uplatňování různých forem a metod, které umožňují včasné zachycení ohrožených dětí a mladistvých

c) metodik prevence a výchovný poradce poskytuje poradenské služby žákům i jejich   rodičům a v koordinaci s vedením školy zajišťuje poradenské služby specializovaných poradenských a preventivních zařízení pro žáky, rodiče a učitele

d) seznámení rodičů s Minimálním preventivním programem a Školním  řádem

Tato metodická pomoc probíhá průběžně po celý školní rok, zejména na třídních schůzkách, ale v případě potřeby i mimo ně. Je velmi důležité, aby rodiče byli seznámeni s institucemi, jež řeší danou problematiku, a aby na ně získali potřebné kontakty.

Samozřejmostí je upozornit rodiče na možnou spolupráci s příslušnými pedagogicko-psychologickými poradnami, v našem případě na pomoc Pedagogicko-psychologické poradny Prahy 9.

4. Oblast nespecifické prevence

Tato oblast bude rozvíjet a upevňovat kladné vlastnosti žáků, podporovat jejich komunikační dovednosti a spolupráci v třídním kolektivu. Zaměří se na využití volného času, na zdravý životní styl, zdůrazní pozitivní interakci mezi žáky. V praxi se nespecifická prevence uplatní zejména na seznamovacím kurzu, exkurzích, školních výletech, projektových dnech, besedách, společných sportovních a společenských akcích. Také je velmi důležité, aby oblast nespecifické prevence byla zařazena a realizována v jednotlivých vyučovacích předmětech.

5. Oblast specifické prevence

Zaměří se na konkrétní prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů, zejména drogovou závislost, kuřáctví, záškoláctví, šikanu apod.

Zahrnuje:

 • ankety
 • přednášky a besedy vztahující se k výše zmíněným oblastem
 • informační nástěnky k daným tématům
 • vytváření školní videotéky a knihovny
 • akce zaměřené na zvyšování právního vědomí (v rámci učiva právní nauky a společenských věd)
 • oblast sexuální výchovy, prevence AIDS, besedy o HIV
 • konkrétní akce směřující k potlačení rasismu a xenofobie (přednášky, besedy, videokazety)
 • účast v různých soutěžích – sportovní, umělecké, odborné (např. Pohár pražských středních škol)
 • ekologická výchova (např. problematika třídění odpadu – v rámci učiva základů přírodních věd)

6. Zdravé prostředí

 • diskutovat se žáky o problematice zdravé výživy, zdravého životního stylu (nebezpečí užívání drog, negativní dopady kouření, konzumace alkoholu a jiných návykových látek, bulimie, anorexie), oblast sexuální výchovy (problematika antikoncepce, nebezpečí pohlavních chorob)
 • estetická úprava školy a jejího okolí – vést žáky k pozitivnímu vztahu, výzdoba tříd, chodeb, odborných učeben, využití třídních samospráv

7. Práce s problémovými žáky

 • rozvíjet komunikační dovednosti
 • spolupráce s rodinou, školou a odborníky
 • poskytování informací a kontaktů
 • zajišťování individuálního přístupu (konzultace, mimořádné konzultace)

Selžou-li preventivní opatření školy, je nutné:

a) provést diskrétní šetření a individuální pohovor se žákem (podezření na zneužívání návykových látek)

b) kontaktovat rodiče, případně poslat zprávu sociálnímu odboru (důvodné podezření zneužívání návykových látek)

c) kontaktovat zdravotnické zařízení a současně uvědomit zákonné zástupce žáka (při průkazném zneužívání návykových látek ve škole nebo v případě, že je žák prokazatelně ovlivněn drogou v době vyučování)

d) uvědomit oddělení péče o dítě, oddělení sociální prevence sociálního odboru MČ, oznámit Policii ČR (v případě dealerství nebo podezření na porušení §217 trestního zákona nebo při zanedbání povinné péče)

Kam se obrátit o pomoc:

Linka důvěry:  222580697

Linka bezpečí dětí a mládeže: 116 111

Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, U Nové školy 871, Praha 9 
tel: 266 312 530

Přílohy:

Řekni drogám ne
Drogy – poznej svého nepřítele
Vyber si zdraví
Likvidační životní styl
Jizvy na duši
Projekt Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni
Rasismus, Romové, Lidé v pasti, Zneužívání dětí
HIV a AIDS
Prezentace Policie České republiky - nabídka zaměstnání

 

Praha, 1. září 2022

zpracovala:  Mgr. Zdeňka Kratochvílová, výchovná poradkyně

 

Mgr. Jana Novotná, ředitelka školy