Dny otevřených dveří 6. 11. 2024 od 8 do 17 hodin a 15. 1. 2025 od 8 do 17 hodin. Po domluvě lze školu navštívit kdykoliv.
image
Drobečková navigace

Úvod > Pro studenty > Prevence

prEVENTIVNÍ PROGRAM

 

1. Úvod a charakteristika školy

 

Preventivní program má pomoci vytvořit pracovníkům školy podnětné prostředí pro výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a tak předcházet škodlivým jevům v současné společnosti, jakými jsou fyzické i psychické závislosti, nezdravé mezilidské vztahy a další negativní jevy, které jsou typické hlavně pro dospívající mladou generaci.

 

Byl zpracován na základě metodiky MŠMT – „Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti MŠMT“ a dalších dokumentů vydaných MŠMT.

 

Soukromá střední odborná škola START, s.r.o. vzdělává žáky v oboru 65-42-M/02 Cestovní ruch. Tento obor je čtyřletý, zakončený maturitní zkouškou.

V komplexu služeb cestovního ruchu je absolvent způsobilý zapojit se do všech organizačně-právních forem podnikání nebo pracovat ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu. Mimo oblast cestovního ruchu se absolvent uplatní ve všech typech organizací zabývajících se obchodem a službami, kde využije znalosti cizích jazyků, ekonomických vztahů a znalosti z informatiky. Další uplatnění nalezne absolvent také v oblasti terciárního vzdělávání. V průběhu studia je připravován k samostatnému přístupu ke studiu na vyšších a vysokých školách a univerzitách.

 

2. Základní principy a cíle programu

 

Výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu a k osvojení pozitivního sociálního chování je základní princip tohoto programu. V praktické náplni školního vyučování a výchovného procesu to znamená upevňovat pozitivní hodnoty a rozvoj dovedností, které odmítají formy násilí, agresivitu, rasismus, xenofobii, užívání návykových látek, záškoláctví a případné jakékoliv porušování zákona. Preventivní program naší školy je realizován na základě plnění určitých dílčích cílů. Tyto cíle jsou zaměřeny hlavně na následující oblasti:

 

1. oblast sociální prevence – výchova proti projevům násilí (rasismus, diskriminace, šikana)

2. prevence drogové závislosti

3. prevence záškoláctví

 

Tyto cíle budou naplňovány v oblasti vyučování, v oblasti mimoškolní i zájmové činnosti.

 

V souvislosti s plněním programu je třeba:

a) zajistit a zvýšit informovanost žáků školy v oblasti sociálně patologických jevů

b) systematicky vést žáky ke zdravému životnímu stylu

c) vytvořit žákům podmínky pro vhodné využití volného času

d) zkvalitnit spolupráci mezi školou a rodinou

e) posilovat komunikační dovednosti žáků

f) vytvářet ve škole pozitivní sociální klima

g) prohlubovat důvěru mezi učiteli a žáky

 

K tomu, aby mohl být preventivní program úspěšně plněn, je třeba zajistit důkladné metodické vedení učitelů. To zahrnuje:

 

- důsledné a soustavné vzdělávání pedagogů

- informování o problematice, jak rozeznat setkání dítěte s drogou – další postupy v případě pozitivního nálezu

- jak pracovat s dětmi z rizikových rodin

- informování o dostupné literatuře vztahující se k daným tématům

 

3. Metodická pomoc rodičům

 

a) spolupráce třídních učitelů a ostatních pedagogických pracovníků školy s rodiči při řešení individuálních problémů žáků

b) osvětová činnost pro rodiče v oblasti prevence problémů ve výchově a vývoji dětí a mládeže, sledování výskytu sociálně patologických jevů, uplatňování různých forem a metod, které umožňují včasné zachycení ohrožených dětí a mladistvých

c) metodik prevence a výchovný poradce poskytuje poradenské služby žákům i jejich rodičům a v koordinaci s vedením školy zajišťuje poradenské služby specializovaných poradenských a preventivních zařízení pro žáky, rodiče a učitele

d) seznámení rodičů s Preventivním programem a Školním řádem

 

Tato metodická pomoc probíhá průběžně po celý školní rok, zejména na třídních schůzkách, ale v případě potřeby i mimo ně. Je velmi důležité, aby rodiče byli seznámeni s institucemi, jež řeší danou problematiku, a aby na ně získali potřebné kontakty.

Samozřejmostí je upozornit rodiče na možnou spolupráci s příslušnými pedagogicko-psychologickými poradnami, v našem případě na pomoc Pedagogicko-psychologické poradny Prahy 9.

 

4. Oblast nespecifické prevence

 

Tato oblast bude rozvíjet a upevňovat kladné vlastnosti žáků, podporovat jejich komunikační dovednosti a spolupráci v třídním kolektivu. Zaměří se na využití volného času, na zdravý životní styl, zdůrazní pozitivní interakci mezi žáky. V praxi se nespecifická prevence uplatní zejména na seznamovacím kurzu, exkurzích, školních výletech, projektových dnech, besedách, společných sportovních akcích (sportovní den, lanové centrum, bowling, squash, plavání, posilovna, turnaje), společenských akcích (maturitní ples, návštěvy divadel, výstav, muzeí, koncertů apod.). Také je velmi důležité, aby oblast nespecifické prevence byla zařazena a realizována v jednotlivých vyučovacích předmětech.

 

5. Oblast specifické prevence

 

Zaměří se na konkrétní prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů, zejména drogovou závislost, kuřáctví, záškoláctví, šikanu apod.

Zahrnuje:

- ankety

- přednášky a besedy vztahující se k výše zmíněným oblastem

- informační nástěnky k daným tématům

- vytváření školní videotéky a knihovny

- akce zaměřené na zvyšování právního vědomí (v rámci učiva právní nauky a společenských věd)

- oblast sexuální výchovy, prevence AIDS, besedy o HIV

- konkrétní akce směřující k potlačení rasismu a xenofobie (přednášky, besedy, videokazety)

- účast v různých soutěžích – sportovní, umělecké, odborné (např. Pohár pražských středních škol)

- ekologická výchova (např. problematika třídění odpadu – v rámci učiva základů přírodních věd)

 

6. Zdravé prostředí

 

- diskutovat se žáky o problematice zdravé výživy, zdravého životního stylu (nebezpečí užívání drog, negativní dopady kouření, konzumace alkoholu a jiných návykových látek, bulimie, anorexie), oblast sexuální výchovy (problematika antikoncepce, nebezpečí pohlavních chorob)

- estetická úprava školy a jejího okolí – vést žáky k pozitivnímu vztahu, výzdoba tříd, chodeb, odborných učeben, využití třídních samospráv

 

7. Práce s problémovými žáky

 

- rozvíjet komunikační dovednosti

- spolupráce s rodinou, školou a odborníky

- poskytování informací a kontaktů

- zajišťování individuálního přístupu (konzultace, mimořádné konzultace)

 

Selžou-li preventivní opatření školy, je nutné:

 

a) provést diskrétní šetření a individuální pohovor se žákem (podezření na zneužívání návykových látek)

b) kontaktovat rodiče, případně poslat zprávu sociálnímu odboru (důvodné podezření zneužívání návykových látek)

c) kontaktovat zdravotnické zařízení a současně uvědomit zákonné zástupce žáka (při průkazném zneužívání návykových látek ve škole nebo v případě, že je žák prokazatelně ovlivněn drogou v době vyučování)

d) uvědomit oddělení péče o dítě, oddělení sociální prevence sociálního odboru MČ, oznámit Policii ČR (v případě dealerství nebo podezření na porušení §217 trestního zákona nebo při zanedbání povinné péče)

 

Kam se obrátit o pomoc:

 

Linka důvěry, tel. číslo 549 241 010

Linka bezpečí dětí a mládeže tel. čísla 116 111, 800 155 155

Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, U Nové školy 871, Praha 9, tel. číslo 266 312 530

 

Přílohy:

Řekni drogám ne

Drogy – poznej svého nepřítele

Vyber si zdraví

Likvidační životní styl

Jizvy na duši

Projekt Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni

Rasismus, Romové, Lidé v pasti, Zneužívání dětí

HIV a AIDS

 

 

Krizový plán školy

 

Krizový plán školy stanovuje závazný postup pro všechny pracovníky školy při řešení krizových situací ve škole.

 

Krizový plán školy vychází z těchto dokumentů:

1. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28

2. Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j. 10194/2002-14

3. Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních č.j. 21149/2016

4. Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j. 14423/99-22

 

Krizový plán vychází z těchto zákonů:

- Zákon č. 359/1999 Sb., o sociální a právní ochraně dětí

- Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů

- Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

- Zákon č. 140/1967 Sb., trestní zákon - Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

- Závazný pokyn policejního Prezidenta č. 8/2001 č. 4/200 o vstupu Policie ČR do škol

Prevence rizikových jevů je ve škole zajišťována celoročně podle Preventivního programu školy. V prevenci rizikového chování žáků se zaměřujeme na předcházení vzniku a rozvoje rizikových jevů, které by mohly směřovat ke spáchání přestupků nebo dokonce trestných činů. Zjistí-li škola výskyt rizikového chování žáků, řeší jej podle dále uvedených postupů.

 

Jednotný postup v případě řešení krizových situací ve škole

 

TABÁKOVÉ VÝROBKY

Zákon 379/2005 a jeho novelizace zakazuje kouření ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení. Nedodržuje-li osoba zákaz kouření v místech uvedených v § 8 odst. 1 a 2, a to ani po výzvě provozovatele, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, je provozovatel oprávněn požádat městkou policii nebo Policii ČR o zákrok směřující k dodržení zákazu.

Podle ustanovení školního řádu je žákům v areálu školy při akcích organizovaných školou zakázáno kouřit (jak klasické, tak i elektronické cigarety). Zakázáno je také tabákové výrobky do školy a na školní akce nosit.

1. Je-li žák ve škole přistižen při konzumaci tabákových výrobků, je nutné mu v další konzumaci zabránit.

2. Tabákový výrobek či elektronickou cigaretu je nutné žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.

3. Pedagogický pracovník o událost sepíše stručný zápis s vyjádřením žáka, který bude založen v agendě školního metodika prevence, a vyrozumí ředitele školy.

4. Třídní učitel o porušení zákazu kouření informuje zákonného zástupce nezletilého žáka.

5. V závažných případech, zejména s ohledem na věk a chování žáka, jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD).

6. Škola žáku uloží výchovné opatření podle školního řádu a oznámí uložení tohoto opatření zákonnému zástupci nezletilého žáka.

 

ALKOHOL

Prodej alkoholu osobám mladším 18 let je v ČR zakázán. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat. Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestním činem nebo přestupkem.

Podle ustanovení školního řádu je žákům v areálu školy a při akcích organizovaných školou zakázáno požívat alkoholické nápoje. Zakázáno je také alkohol do školy a na školní akce nosit.

Konzumace alkoholu žákem ve škole

1. Je-li žák ve škole nebo na školní akci přistižen při konzumaci alkoholu, je nutné mu v další konzumaci zabránit.

2. Alkohol je nutné žákovi odebrat (pokud možno za přítomnosti svědka – zaměstnance školy) a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.

3. Podle závažnost momentálního stavu žáka pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí (Bezprostřední ohrožení na zdraví a životě).

4. V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a zavolá lékařskou službu první pomoci (tel 155).

5. Jestliže nehrozí akutní nebezpečí ohrožení zdraví a života žáka, sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka, který bude založen v agendě školního metodika prevence, a informuje vedení školy.

6. Pokud žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka neprodleně vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte a vyčká jeho pokynů.

7. Třídní učitel, který je o věci informován vedením školy, ohlásí skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole, zákonnému zástupci žáka.

8. V závažných případech, zejména s ohledem na věk a chování žáka, nebo pokud se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně právní ochrany dítěte (§ 10 odst. 4 písmeno g) zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí).

9. Škola žáku uloží výchovné opatření podle školního řádu a oznámí uložení tohoto opatření zákonnému zástupci nezletilého žáka.

10. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonného zástupce, poskytne škola potřebné informace o možnosti odborné pomoci při řešení takové situace.

 

Nález alkoholu ve škole

1. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto:

a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.

b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.

c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.

d) Zpracují stručný záznam o události.

2. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto:

a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.

b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.

c) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u něhož byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy.

d) O nálezu pracovník školy vyrozumí zákonného zástupce žáka a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i OSPOD. e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, jenž se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.

 

OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY

Je zakázána výroba, distribuce, přechovávání, šíření a propagace OPL, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek. Distribuce OPL je považována za protiprávní jednání, může být kvalifikována jako trestný čin, množství látky není rozhodující. Přechovávání OPL je také protiprávní jednání, může být kvalifikováno jako přestupek nebo jako trestný čin. Prokázané navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za rizikové a protiprávní jednání.

Konzumace OPL ve škole

1. Je-li žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy, v době vyučování nebo při akci pořádané školou, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.

2. Návykovou látku žáku pracovník školy odebere za přítomnosti další osoby a s použitím ochranných pomůcek a zajistí tak, aby žák nemohl v konzumaci pokračovat.

3. Podle závažnost momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, posoudí pedagogický pracovník, jestli žáku nehrozí nějaké nebezpečí (bezprostřední ohrožení zdraví a života).

4. V případě, že je žák pod vlivem OPL ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči, přivolá lékařskou službu první pomoci (tel. 155) a Policii ČR.

5. Pokud akutní nebezpečí nehrozí, pedagogický pracovník ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy.

6. O událost pracovník sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, včetně toho, zda byly provedeny orientační testy na OPL, případně další vyšetření a s jakým výsledkem. Tento záznam založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy.

7. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování nebo není schopen dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce nezletilého žáka, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu zletilého žáka a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.

8. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola OSPOD a vyčká jeho pokynů. Škola může od OSPOD vyžadovat pomoc.

9. Škola oznámí skutečnost, že nezletilý žák konzumoval OPL ve škole, jeho zákonnému zástupci. Zákonný zástupce má právo se k této skutečnost a k postupu školy písemně vyjádřit.

10. Škola splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště žáka.

11. Škola žáku uloží výchovné opatření podle školního řádu a oznámí uložení tohoto opatření zákonnému zástupci nezletilého žáka.

12. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.

 

Distribuce OPL ve škole

  1. Má-li pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, informuje o této skutečnosti vedení školy. Škola je povinna o této skutečnosti vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR (jedná se o podezření ze spáchání trestného činu).

  2. Jestliže se distribuce OPL dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce této osoby a orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností.

  3. Pokud v rámci podezření na distribuci OPL zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže.

Nález OPL ve škole

1. V případě, kdy zaměstnanec školy nalezne v prostorách školy látku, kterou považuje za OPL, postupuje takto:

a) Látku nepodrobuje žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.

b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy a zpracuje písemný záznam o události.

c) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.

d) V případě časové překážky na straně Policie ČR je třeba látku za přítomnosti dalšího zaměstnance školy s použitím ochranných rukavic vložit do obálky, na kterou se napíše datum, čas a místo nálezu. Obálku je nutné přelepit, přelep opatřit razítkem školy a podpisem zaměstnance a uschovat do školního trezoru. Zajištěná látka bude následně předána Policii ČR.

2. V případě, kdy zaměstnanec školy zadrží u některého žáka látku, kterou považuje za OPL, postupuje takto:

a) Zabavenou látku nepodrobuje žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.

b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.

c) O nálezu sepíše stručný záznam, který bude obsahovat datum, místo a čas nálezu, jméno a vyjádření žáka, u něhož byla látka nalezena. Zápis podepíše zaměstnanec i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který jej odevzdal). V případě, že žák odmítne zápis podepsat, uvede zaměstnanec tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy.

d) O nálezu škola vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky, a informuje zákonného zástupce žáka.

e) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, zaměstnanec školy předá zajištěnou látku přivolanému lékaři, který se dostaví v případě, že to vyžaduje zdravotní stav žáka. Další postup nutný k identifikaci látky potom zajistí Policie ČR.

 

3. V případě, kdy zaměstnanci školy mají důvodné podezření, že některý z žáků má u sebe OPL, postupují takto:

a) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce nezletilého žáka.

b) Do příjezdu Policie ČR zajistí dohled nad žákem a jeho izolaci od ostatních žáků. U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.

 

ŠIKANA

1. Okamžitá ochrana oběti: Umístění žáka do chráněného prostředí s dohledem dospělé osoby. Kontaktování rodičů, aby si dítě vyzvedli a domluvili se na dalším postupu.

2. Stanovení strategie: Situaci řeší krizový tým ve složení - ředitel školy, třídní učitel, školní metodik prevence, výchovný poradce, popř. externí odborník – psycholog.

3. Rozhovor se žáky v pořadí: oběť, svědci, agresoři. Výpovědi jsou zaznamenávány dostatečně přesně. Dle situace je možno agresory oddělit od kolektivu, aby nemohli ovlivnit svědky.

4. Oznámení: Ředitel informuje vždy OSPOD a PPP, případně policii či další orgány.

5. Informace učitelskému sboru a jeho účast: Ředitel školy svolá poradu, seznámí učitele s okolnostmi vzniku a vyšetřování případu. Za krizový tým přednese návrh výchovných opatření a způsobu práce s klimatem třídy.

6. Individuální schůzky s rodiči aktérů případu (agresorů, oběti): Je vhodné jednat s rodiči obětí a agresorů odděleně, rodiče agresorů zvát po jednom páru. Jednání je přítomen ředitel, VP, ŠMP, TU. Je žádoucí přítomnost obou rodičů projednávaných dětí. Jsou seznámeni s případem a opatřeními, která škola přijme. Obě strany podepíší zápis z jednání. Rodičům lze doporučit, aby děti nechali vyšetřit.

7. Dohoda o vzájemné informovanosti: Škola se (pokud je to možné) s rodiči dohodne na vzájemném informování, např. zprávy z vyšetření apod.

8. Třídnická hodina pro žáky: Žáci jsou informováni o rizicích agresivního chování a o výchovných opatřeních školy. TU ostatních tříd využijí případ k diskusi, informují o možnostech pomoci pro oběti a svědky šikany.

9. Mimořádná třídní schůzka: Rodiče jsou informováni o situaci, průběhu vyšetřování a opatřeních pro zamezení dalších problémů. Rodiče jsou ubezpečeni o kompetencích školy případ dále řešit a jsou vyzváni ke zvýšené pozornosti a spolupráci.

 

Škála opatření vůči agresorovi (agresorům)

Podle závažnosti šikany a podle přístupu agresora (agresorů) ke svému chování se uplatní některá z následujících opatření:

a) domluva TU, informace rodičům,

b) napomenutí TU, důtka TU, důtka ŘŠ,

c) podmíněné vyloučení ze školy, vyloučení ze školy (po splnění povinné školní docházky),

d) snížená známka z chování,

e) doporučení rodičům zainteresovaných dětí vyhledat odbornou pomoc (PPP, SVP),

f) doporučení rodičům umístit žáka do pobytového oddělení střediska výchovné péče,

g) návrh OSPOD k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy.

 

KYBERŠIKANA

Kyberšikana je definována jako zneužití ICT (informačních a komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu k takovým činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu. Podobně jako u šikany tváří v tvář se jedná o úmyslné chování, kdy je oběť napadána útočníkem nebo útočníky. Povaha a provedení útoků pak určují její závažnost.

 

Postup při řešení kyberšikany ve škole

1. Pokud je žák vystaven některé z forem soustavného obtěžování nebo napadání přes internet, mobilní telefon nebo přes sociální sítě, sepíše ten, kdo informaci převzal, okamžitě zápis prvotního kontaktu a informuje vedení školy, výchovného poradce nebo školního metodika prevence. Podle vyjádření MŠMT z roku 2009 by se škola měla zabývat kyberšikanou vždy, když se o ní dozví.

2. TU pozve rodiče nebo zákonné zástupce žáka - oběti do školy a s jejich pomocí se snaží eliminovat možnost přístupu agresora k žákovi (oběti).

3. Pokud je agresor neznámý, je v této situaci doporučeno řídit se pravidly pro bezpečný pohyb na internetu (také je lepší změnit telefonní číslo, účet na Facebooku, internetu, mailu či zvolit jinou sociální síť). Po určitou dobu se snažit vyhýbat těmto médiím. V každém případě je nutné informovat Policii ČR.

4. Pokud je agresor známý, je třeba informovat také zákonné zástupce agresora a vysvětlit jim, že jde v podstatě o trestný čin, jenž by měl být takto posuzován, pokud nebude s okamžitou platností ukončen.

Škola musí podpořit oběť a zajistit její bezpečí, zajistit co nejvíce důkazních materiálů, incident vždy vyšetřit, informovat rodiče, zkonzultovat řešení s dalšími institucemi, žádat konečný verdikt a informace, zvolit odpovídající opatření a realizovat preventivní opatření.

 

Opatření při zjištění kyberšikany ve škole

Pokud došlo k tomuto činu v prostorách školy, bude přestupek řešen výchovnými opatřeními v souladu se školním řádem. Pokud došlo k takovému jednání mimo prostory školy je na zákonných zástupcích, zda případ nahlásí příslušným orgánům (Policii ČR). Šikana bývá nejčastěji postihována podle ustanovení trestního zákona, a to jako:

a) trestný čin omezování osobní svobody

b) trestný čin vydírání

c) trestný čin vzbuzení důvodné obavy

d) trestný čin loupeže

e) trestný čin ublížení na zdraví

f) čin poškozování cizí věci

g) trestný čin znásilnění či pohlavního zneužívání

K tomu, aby byl pachatel postižen, musí být starší 15 let (15 - 18 let mladiství). K trestní odpovědnosti mladších 15 let nedochází, neznamená to však, že nemohou být postiženi jinak, případně mohou být postiženi rodiče. Nezletilý pachatel může být postižen nařízením ústavní výchovy, může nad ním být stanoven dohled. Výchovná opatření při šikaně zjištěné v prostorách, areálu školy, při akcích školy - prokázaná šikana (dle závažnosti situace).

 

EXTREMISTICKÉ CHOVÁNÍ

 

Za extremistické chování lze považovat takové, které je vědomě konáno ve prospěch politických, náboženských a etnických hnutí a ideologií, jež směřují proti základům demokratického ústavního státu.

U žáků se zpravidla jedná pouze o dílčí postoje a formy podpory mající často pouze slabý ideologický základ.

Rasistické chování je takové, které na základě přisouzení psychických a mentálních schopností a dovedností skupinám definovaným podle biologického, rasového či národnostního původu tyto příslušníky těchto skupin hodnotí a případně (ve formě „tvrdého rasismu“) je i poškozuje.

Xenofobní chování je takové, které na základě subjektivně stanovených prvků cizosti (jinakosti) vyvolává obavy ze subjektů, jež jsou jako cizí pojímány a v krajních případech může vést k jejich poškozování, což vyvolává protireakci.

 

Postup

V případě, kdy zaměstnanec školy zjistí některý z výše uvedených projevů extremistického chování u žáka školy, informuje TU, ředitele školy, VP a ŠMP.

Cílem je pak:

1. Zjistit hloubku extremistického přesvědčení či rasistických, xenofobních anebo antisemitských postojů u jednotlivců a zjistit jejich případné vazby na extremistickou scénu mimo školu.

2. Zjistit rozšíření uvedených postojů v kolektivu, třídě, škole.

3. Vyvolat diskusi o problémech souvisejících s uvedenými postoji s cílem odhalit jejich příčinu.

4. Nabídnout alternativní volnočasové aktivity.

5. Zaměřit výuku (v rámci hodin dějepisu, ZSV, biologie…) na tyto problémy.

6. Okamžitě a razantně vystoupit proti projevům intolerance mezi žáky vyvolanými uvedenými postoji a názory.

7. Pozvat experty k diskusi se žáky.

8. Informovat rodiče v případě zjištění uvedených hlouběji zakotvených postojů a nabídnout jim spolupráci.

V případě závažných projevů (především násilných) informovat Policii ČR.

 

KRÁDEŽE

Prevence proti krádežím a postupy při zjištění takového jednání na škole:

a) Krádeže jsou protiprávním jednáním, a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil.

b) Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. Škola žákům doporučuje nenosit cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním. Na škole není stanoveno místo na odkládání věcí.

c) Pedagogové vedou žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému pracovníkovi školy.

 

Postup při zjištění krádeže ve škole

1. V případě, kdy zaměstnanec školy zjistí na půdě školy krádež, neprodleně informuje vedení školy. Každý, kdo se dopustí krádeže na školní půdě, by měl mít možnost pohovořit si o svém jednání s ředitelem školy. 2. S náhradou způsobené škody pedagogové postupují jako u vandalismu. Preferují nápravu vztahu mezi poškozeným a zlodějem a trvají na tom, aby zloděj věc vrátil přímo poškozenému, omluvil se a nabídnul za své chování nějakou kompenzaci.

3. Zákonné zástupce zloděje vyrozumí škola vždy až poté, kdy bude přesně znát příčiny, které žáka k takovému chování vedly a to zejména v případě mladších žáků.

4. Jestliže se jedná o škodu většího rozsahu, vyrozumí vedení školy Policii ČR a oznámí podezření na spáchání přestupku proti majetku, případně trestného činu majetkové povahy.

5. O krádeži a jejím šetření provede pedagog záznam, z něhož budou jasně vyplývat všechny důležité skutečnosti.

 

VANDALISMUS

Vandalismus ve školním prostředí se projevuje ničením školního majetku nebo jeho poškozováním a ničením majetku ostatních žákyň a žáků.

 

Postup při zjištění vandalismu ve škole

1. Náhradu úmyslně způsobené škody důsledně vymáhejte po tom, kdo ji způsobil. U nezletilých potom po jejich zákonném zástupci.

2. Jestli žák nebo žákyně, kteří škodu způsobili, nejeví ochotu k její nápravě, případně je škoda takového rozsahu, že věc nelze svépomocně opravit, vyrozumí TU o tomto chování zákonné zástupce žáků a dohodne s nimi způsob náhrady škody.

3. Jestliže se jedná o škodu většího rozsahu a ten, kdo ji způsobil, není ochotný škodu nahradit, vyrozumí vedení školy Policii ČR a oznámí podezření na spáchání přestupku proti majetku, případně trestný čin majetkové povahy.

4. U škod, které se dají nahradit tak, že je opraví sám žák/žákyně, bude pedagog preferovat tento způsob náhrady škody.

5. O způsobené škodě provede TU záznam, z něhož budou jasně vyplývat všechny důležité skutečnosti, a kopie záznamu bude uložena u výchovného poradce a metodika prevence.

6. V případech, kdy se jedná o opakované jednání a výchovná a další opatření, jež zvolila škola, neměla žádný účinek, oznamuje vedení školy toto jednání OSPOD. Výchovná opatření při zjištění vandalismu ve škole Jestliže se jedná o záměr a cíl, pak je třeba použít vůči žákovi/žákyni jiné opatření, než když se jedná o snahu na sebe upozornit, vyrovnat se spolužákům a spolužačkám nebo o následek šikany, či její doprovodný projev.

 

ZÁŠKOLÁCTVÍ

Třídní učitel by měl být nejpozději do 3 dnů od počátku absence informován od rodičů a zákonných zástupců o důvodu nepřítomnosti žáka ve škole. Pokud takto neučiní, lze nepřítomnost žáka klasifikovat jako záškoláctví.

 

Postup řešení zjištěného záškoláctví

1. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru.

2. Pokud má žák víc než 10 neomluvených hodin, svolává ředitel školy školní výchovnou komisi.

3. Pokud se žák po dobu10 vyučovacích dnů bez omluvy neúčastní výuky, nereaguje on nebo zákonný zástupce nezletilého žáka na výzvy ze strany školy, posuzuje se, jako by studia zanechal.

Výchovná opatření při prokázaném záškoláctví

Výchovná opatření jsou udělována v souladu se školním řádem podle rozsahu a závažnosti.

 

SEXUÁLNÍ RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ

U dětí a dospívajících je možno rizikovost zpozorovat u nevhodných sexuálních projevů. Je potřeba je rozlišit od projevů normální sexuální zvídavosti, experimentace s vlastním tělem i tělem druhých dětí.

Za rizikové sexuální chování pokládáme předčasný začátek pohlavního života, vysokou frekvenci pohlavních styků, náhodné známosti, promiskuitu, prostituční chování, krvavé sexuální praktiky, styk bez použití kondomu (vaginální, anální a orální). V širším slova smyslu se k němu řadí i další ovlivňující faktory, například asociální chování, agresivita, užívání alkoholu a drog.

Projevy rozvoje sexuální deviace u dětí mohou souviset se zvýšenou agresivitou, týráním zvířat, nápadnou neobratností při dvoření, chyběním empatie, nutkavou masturbací, atypickým sexuálním vývojem, u chlapců se zvyšuje fyzická agrese au dívek spíš sebepoškozování (varující je triáda symptomů: noční pomočování i po dvanáctém roce života, krutost ke zvířatům a žhářství).

Projevy sexuální deviace je třeba podchytit včas a také dítěti včas poskytnout adekvátní pomoc, díky tomu se může předejít spáchání trestného činu, který ničí životy všech lidí v jeho dosahu. Jednotný postup při sexuálním rizikovém chování – totožný jako při šikaně.

 

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY A SEBEPOŠKOZOVÁNÍ

 

Porucha příjmu potravy (PPP) – jedná se o okruh onemocnění, kam patří mentální anorexie – bulimie a také přejídání spojené s jinými psychickými poruchami. U PPP jsou typické obavy z tloušťky, manipulace s jídlem, sloužící ke snížení hmotnosti a zkreslené vnímání vlastního těla. Nejčastěji se projevují během dospívání a rané dospělosti, ale můžou se rozvinout i v pozdějším věku nebo naopak v dětství.

Sebepoškozování – je agresivní chování člověka, které je nasměrování proti němu samotnému. Pro sebepoškozování je charakteristické, že se opakuje, je návykové. Ve společnosti se o něm ví a mluví velmi málo, s tímto problémem se však potýká mnoho osob, především dospívajících.

 

Postup při podezření na PPP

1. Pedagog si všímá chování a jednání žáků. Pokud má podezření na PPP (rychlé zhubnutí, časté zvracení, nápadná změna nálad…) informuje ředitele školy, popř. někoho z členů krizového týmu.

2. Po poradě s krizovým týmem zprostředkuje zpětnou vazbu dítěti a rodině o případných jídelních zvyklostech dítěte (pozor na vhodně volené formulace a slova, pedagogický pracovník není terapeut!).

3. Pomůže zprostředkovat kontakt s psychologem nebo lékařem. Uvedený postup platí i v případě sebepoškozování dítěte.

 

 

 

zpracovala: Mgr. Zdeňka Kratochvílová, výchovná poradkyně

 

 

Mgr. Jana Novotná

ředitelka školy

 

 

Preventivní program byl schválen Školskou radou dne 30. 8. 2023