Dny otevřených dveří 10. 11. 2021 od 8 do 17 hodin a 19. 1. 2022 od 8 do 17 hodin. Po domluvě lze školu navštívit kdykoliv. Rádi vás uvítáme.
image

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Pro studenty > Prevence

Prevence

Minimální preventivní program

1. Úvod a charakteristika školy

Minimální preventivní program (MPP) má pomoci vytvořit pracovníkům školy podnětné prostředí pro výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a tak předcházet škodlivým jevům  v současné společnosti, jakými jsou fyzické i psychické závislosti, nezdravé mezilidské vztahy a další negativní jevy, které jsou typické hlavně pro dospívající mladou generaci.

MPP byl zpracován na základě metodiky MŠMT – „Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti MŠMT“ a dalších dokumentů vydaných MŠMT.

Soukromá střední odborná škola Start, s.r.o. vzdělává žáky v oborech Cestovní ruch a Ekonomika a podnikání. Obory jsou čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.

Absolventi studijního oboru Cestovní ruch najdou uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat činnosti charakteru obchodně podnikatelského, provozního a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu. Uplatní se například jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů a dále jako průvodci cestovního ruchu, popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.

2. Základní principy a cíle programu

Výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu a k osvojení pozitivního sociálního chování je základní princip tohoto programu. V praktické náplni školního vyučování a výchovného procesu to znamená upevňovat pozitivní hodnoty a rozvoj dovedností, které odmítají formy násilí, agresivitu, rasismus, xenofobii, užívání návykových látek, záškoláctví a případné jakékoliv porušování zákona. Preventivní program naší školy je realizován na základě plnění určitých dílčích cílů. Tyto cíle jsou zaměřeny hlavně na následující oblasti:

1. oblast sociální prevence – výchova proti projevům násilí (rasismus, diskriminace, šikana)
2. prevence drogové závislosti
3. prevence záškoláctví

Tyto cíle budou naplňovány v oblasti vyučování, v oblasti mimoškolní i zájmové činnosti.

V souvislosti s plněním MPP je třeba:

a) zajistit a zvýšit informovanost žáků školy v oblasti sociálně patologických jevů
b) systematicky vést žáky ke zdravému životnímu stylu
c) vytvořit žákům podmínky pro vhodné využití volného času
d) zkvalitnit spolupráci mezi školou a rodinou
e) posilovat komunikační dovednosti žáků
f) vytvářet ve škole pozitivní sociální klima
g) prohlubovat důvěru mezi učiteli a žáky

K tomu, aby mohl být MPP úspěšně plněn, je třeba zajistit důkladné metodické vedení učitelů. To zahrnuje:

 • důsledné a soustavné vzdělávání pedagogů
 • informování o problematice, jak rozeznat setkání dítěte s drogou – další postupy v případě pozitivního nálezu
 • jak pracovat s dětmi z rizikových rodin
 • informování o dostupné literatuře vztahující se k daným tématům

zodpovídá: ředitelka školy, výchovný poradce, metodik prevence

 

3. Metodická pomoc rodičům

a) spolupráce třídních učitelů a ostatních pedagogických pracovníků školy s rodiči při řešení individuálních problémů žáků

b) osvětová činnost pro rodiče v oblasti prevence problémů ve výchově a vývoji dětí a mládeže, sledování výskytu sociálně patologických jevů, uplatňování různých forem a metod, které umožňují včasné zachycení ohrožených dětí a mladistvých

c) metodik prevence a výchovný poradce poskytuje poradenské služby žákům i jejich   rodičům a v koordinaci s vedením školy zajišťuje poradenské služby specializovaných poradenských a preventivních zařízení pro žáky, rodiče a učitele

d) seznámení rodičů s Minimálním preventivním programem a Školním  řádem

Tato metodická pomoc probíhá průběžně po celý školní rok, zejména na třídních schůzkách, ale v případě potřeby i mimo ně. Je velmi důležité, aby rodiče byli seznámeni s institucemi, jež řeší danou problematiku, a aby na ně získali potřebné kontakty.

Samozřejmostí je upozornit rodiče na možnou spolupráci s příslušnými pedagogicko-psychologickými poradnami, v našem případě na pomoc Pedagogicko-psychologické poradny Prahy 9.

4. Oblast nespecifické prevence

Tato oblast bude rozvíjet a upevňovat kladné vlastnosti žáků, podporovat jejich komunikační dovednosti a spolupráci v třídním kolektivu. Zaměří se na využití volného času, na zdravý životní styl, zdůrazní pozitivní interakci mezi žáky. V praxi se nespecifická prevence uplatní zejména na seznamovacím kurzu, exkurzích, školních výletech, projektových dnech, besedách, společných sportovních akcích (sportovní den, lanové centrum, bowling, squash, plavání, posilovna, turnaje), společenských akcích (maturitní ples, návštěvy divadel, výstav, muzeí, koncertů apod.). Také je velmi důležité, aby oblast nespecifické prevence byla zařazena a realizována v jednotlivých vyučovacích předmětech 

5. Oblast specifické prevence

Zaměří se na konkrétní prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů, zejména drogovou závislost, kuřáctví, záškoláctví, šikanu apod.

Zahrnuje:

 • ankety
 • přednášky a besedy vztahující se k výše zmíněným oblastem
 • informační nástěnky k daným tématům
 • vytváření školní videotéky a knihovny
 • akce zaměřené na zvyšování právního vědomí (v rámci učiva právní nauky a společenských věd)
 • oblast sexuální výchovy, prevence AIDS, besedy o HIV
 • konkrétní akce směřující k potlačení rasismu a xenofobie (přednášky, besedy, videokazety)
 • účast v různých soutěžích – sportovní, umělecké, odborné (např. Pohár pražských středních škol)
 • ekologická výchova (např. problematika třídění odpadu – v rámci učiva základů přírodních věd)

6. Zdravé prostředí

 • diskutovat se žáky o problematice zdravé výživy, zdravého životního stylu (nebezpečí užívání drog, negativní dopady kouření, konzumace alkoholu a jiných návykových látek, bulimie, anorexie), oblast sexuální výchovy (problematika antikoncepce, nebezpečí pohlavních chorob)
 • estetická úprava školy a jejího okolí – vést žáky k pozitivnímu vztahu, výzdoba tříd, chodeb, odborných učeben, využití třídních samospráv

7. Práce s problémovými žáky

 • rozvíjet komunikační dovednosti
 • spolupráce s rodinou, školou a odborníky
 • poskytování informací a kontaktů
 • zajišťování individuálního přístupu (konzultace, mimořádné konzultace)

Selžou-li preventivní opatření školy, je nutné:

a) provést diskrétní šetření a individuální pohovor se žákem (podezření na zneužívání návykových látek)

b) kontaktovat rodiče, případně poslat zprávu sociálnímu odboru (důvodné podezření zneužívání návykových látek)

c) kontaktovat zdravotnické zařízení a současně uvědomit zákonné zástupce žáka (při průkazném zneužívání návykových látek ve škole nebo v případě, že je žák prokazatelně ovlivněn drogou v době vyučování)

d) uvědomit oddělení péče o dítě, oddělení sociální prevence sociálního odboru MČ, oznámit Policii ČR (v případě dealerství nebo podezření na porušení §217 trestního zákona nebo při zanedbání povinné péče)

Kam se obrátit o pomoc:

Linka důvěry:  549 241 010

Linka bezpečí dětí a mládeže: 116 111, 800 155 155

Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, U Nové školy 871, Praha 9 
tel: 266 312 530

Přílohy:

Řekni drogám ne
Drogy – poznej svého nepřítele
Vyber si zdraví
Likvidační životní styl
Jizvy na duši
Projekt Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni
Rasismus, Romové, Lidé v pasti, Zneužívání dětí
HIV a AIDS

 

Praha, 22. září 2017

zpracovala:  Mgr. Zdeňka Kratochvílová, výchovná poradkyně

 

Mgr. Jana Novotná, ředitelka školy