Dny otevřených dveří 11. 11. 2020 od 8 do 17 hodin a 20. 1. 2021 od 8 do 17 hodin. Po domluvě lze školu navštívit kdykoliv.
image

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Aktuální informace

Letošní přijímací zkoušky se řídí zákonem č. 135/2020 sb. a vyhláškou MŠMT č. 232/2020 sb. o příjímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020.

Organizace přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení.

Obor vzdělání: 65-42-M/02 Cestovní ruch denní studium

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30

Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce zašle ředitelka školy uchazeči nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky, tj. 25. 5. 2020.

Obsah a forma přijímacích zkoušek

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury (70 minut) a z písemného testu z matematiky a její aplikace (85 minut).

Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Přípravu zadání testů, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum.

U uchazečů se specifickými vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Cizinci nekonají na žádost jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury.

Organizace přijímací zkoušky

Jednotná zkouška se koná v 1. kole přijímacího řízení pouze v jednom termínu stanoveném MŠMT ČR:

pondělí 8. 6. 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání.

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí.

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Ředitelka školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:

  • hodnocení na vysvědčeních z 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy ZŠ
  • výsledků jednotné zkoušky
  • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (profilové předměty – AJ, Z; účast v soutěžích a olympiádách)

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení přijímacího řízení podílí nejméně 60%.

Rozhodnutí o přijetí

Ředitelka školy vyhlásí výsledky 16. 6. 2020 po 16. hodině a zveřejní je na webových stránkách školy.

Nepřijatým uchazečům doručí rozhodnutí o nepřijetí. Uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů odešle poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí.

Zápisový lístek

Uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. tj. nejpozději do 23. 6. 2020. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.

Další kola přijímacího řízení

Ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení – 1. kolo

Ředitelka školy stanovila jednotná kritéria v 1. kole pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch.

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

1) Výsledku jednotné zkoušky

- hodnocení testu z českého jazyka a literatury maximálně 20 bodů

- hodnocení testu z matematiky maximálně 20 bodů

2) Průměrného prospěchu v 8. třídě a v 1. pololetí 9. třídy

- průměrný prospěch je ohodnocen nejlépe 20 body

3) Průměrného prospěchu v 8. třídě a v 1. pololetí 9. třídy

- přůměrný prospěch v předmětech Anglický jazyk a Zeměpis je ohodnocen maximálně 20 body

4) Podle dalších skutečností osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, např. okresní a vyšší kola olympiád a soutěží maximálně 10 bodů

Uchazeči se řadí podle součtu počtu bodu získaných v přijímacím řízení v jednotlivých kritérích. Váha jednotlivých kritérií je: 60% jednotná přijímací zkouška z ČJL a MAT, 20% průměrný prospěch ze ZŠ, 10% profilové předměty, 10% soutěže a olympiády.

 

V Praze dne 18. 5. 2020      

Mgr. Jana Novotná                               
ředitelka školy