Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Pro studenty > Školní řád

Školní řád

  1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

   1. Žák má právo:
    • na vzdělávání a školské služby
    • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
    • volit a být volen do školské rady, je-li zletilý
    • zakládat v rámci školy samosprávné orgány, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy
    • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání
    • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání i osobních problémů
    • na vstřícné jednání všech pracovníků školy
   2. Zákonný zástupce nezletilého žáka má právo:
    • na informace o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání
    • volit a být volen do školské rady
    • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání
    • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání
   3. Rodiče zletilých žáků, popř. osoby, které vůči nim plní vyživovací povinnost, mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání

  2. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

   1. Žák je povinen:

 • účastnit se vyučování pravidelně a podle stanoveného rozvrhu (to platí pro veškeré předměty, např. i pro předmět Praxe, jehož součástí jsou exkurze, přednášky, poznávací zájezdy apod.)

 • připravovat se na vyučování, dodržovat stanovené termíny

 • dodržovat školní  řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti,   s nimiž byl seznámen na začátku školního roku

 • plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a  školním řádem

 • Zletilý žák je dále povinen:

  • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

  • dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

  • oznamovat škole údaje pro školní matriku (jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, údaje o předchozím vzdělání, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní způsobilost ke vzdělání, zdravotní obtíže) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích

 • Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

  • zajistit, aby žák řádně docházel do školy

  • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka

  • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

  • dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

  • oznamovat škole údaje pro školní matriku (viz bod 2 Zletilý žák) a údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích

 • Docházka do školy a omlouvání nepřítomnosti

  1. Žák přichází do školy včas podle stanoveného rozvrhu, nejpozději 10 minut před zahájením vyučování. Po zvonění na hodinu je na svém místě a připravuje se na vyučování. Pozdní příchod zaznamenávají vyučující do třídní knihy. Žákem zaviněné pozdní příchody se sčítají (3 pozdní příchody = 1 neomluvená hodina).
  2. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti.
  3. Veškeré omluvenky zapisují zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci  do omluvných listů. Omluvný list je důležitý dokument školy a musí být chráněn před poškozením a ztrátou. V případě nemoci delší než 3 dny je nezbytné doložení nepřítomnosti žáka ošetřujícím lékařem. Žák předkládá omluvný list třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. Pozdní předkládání omluvenek se považuje za porušení školního řádu. Pokud žák nepředloží řádnou omluvenku do 5 kalendářních dnů ode dne nástupu do školy, zůstane jeho absence neomluvena.
  4. V případě podezření z nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka se může třídní učitel nebo ředitelka školy obrátit na zákonného zástupce nezletilého žáka nebo požádat o spolupráci věcně příslušný orgán.
  5. Žáka může z vyučování na dobu do 3 vyučovacích dnů z vážných důvodů uvolnit třídní učitel. Uvolnění na dobu delší než 3 vyučovací dny povoluje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců nezletilého žáka nebo zletilého žáka.
  6. Návštěvy lékaře a úřední jednání uskutečňuje žák přednostně v době mimo vyučování.
  7. Jestliže se žák neúčastní výuky po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů a jeho neúčast není omluvena, kontaktuje třídní učitel žáka nebo jeho zákonného zástupce, aby neprodleně doložil důvod absence.
  8. Pokud se žák po dobu 10 vyučovacích dnů bez omluvy neúčastní výuky, nereaguje on nebo zákonný zástupce nezletilého žáka na výzvy ze strany školy, posuzuje se, jako by studia zanechal.
  9. Pokud má být nezletilý žák uvolněn z vyučování z předem známého důvodu, přinese třídnímu učiteli písemnou žádost od zákonných zástupců. Třídní učitel vystaví žákovi propustku, kterou se prokáže ve vrátnici školy.
  10. V případě náhlé a předem neznámé nutnosti opustit v průběhu vyučování školu (nevolnost, nemoc, úraz) informuje třídní učitel o této skutečnosti zákonného zástupce žáka a dohodne s ním způsob transportu domů nebo k lékaři. Zletilý žák požádá svého třídního učitele o vystavení propustky s uvedením důvodu odchodu.
  11. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka nebo se zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru.
  12. Neomluvenou nepřítomnost nad 10 hodin řeší školní výchovná komise (dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka).
  13. Onemocní-li žák, nebo osoba, která je s ním v přímém styku, infekční chorobou, oznámí to žák nebo zákonný zástupce žáka neprodleně ředitelce školy.

 • Chování žáků ve škole, provoz školy

  1. Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, slušně a dbát všech pokynů pedagogických i provozních pracovníků školy. Je samozřejmostí, že žáci pracovníky školy zdraví, při příchodu učitele (nebo jiné osoby) do třídy a při jeho odchodu tak, že povstanou.
  2. Své studijní a osobní záležitosti vyřizují žáci prostřednictvím svého třídního učitele.
  3. Žáci používají při příchodu a odchodu ze školy pouze hlavní vchod do budovy. Po vstupu do školy se přezují, boty a svrchní oděv odloží v šatní skříni.
  4. Na začátku studia převezme každý žák klíč od své šatní skříňky a na konci studia jej ve stanoveném termínu odevzdá třídnímu učiteli. Ztrátu klíče je povinen neprodleně ohlásit třídnímu učiteli a uhradit náklady na výrobu duplikátu. V mimořádných bezpečnostních a provozních situacích si škola vyhrazuje právo vstupu do jakékoliv skříňky.
  5. V době vyučování je žákům zakázáno opouštět školní budovu. Nedodržování tohoto nařízení bude posuzováno jako vážné porušení školního řádu.
  6. Během volných hodin mezi odpoledním vyučováním mohou žáci opustit budovu školy.
  7. Žáci jsou povinni nosit na výuku učebnice, sešity a další pomůcky dle pokynů jednotlivých vyučujících.
  8. Po celou dobu pobytu v prostorách školy udržují žáci klid a pořádek. Řídí se při tom zásadami vzájemné ohleduplnosti a tolerance. Nepoškozují majetek školy, dodržují bezpečnostní a protipožární předpisy, chrání zdraví své i ostatních. Při prokazatelném poškození majetku školy je žák (zákonný zástupce žáka) povinen zajistit opravu nebo náhradu poškozené věci.
  9. Vztah školy k žákům mezi ukončením klasifikace v posledním ročníku vzdělávání a vydáním vysvědčení o MZ je vztahem školy k žáku, který se nezúčastňuje výuky, ale jen zkoušek v termínech stanovených ředitelkou školy. Žák je žákem školy, ale na zkoušky se připravuje doma. Tím současně nelze v dotčeném období mluvit o absenci u žáka, který se dostavuje jenom na zkoušky ve stanovených termínech.
  10. V areálu školy (budova, prostor kolem ní ohraničený oplocením a chodník před celou budovou školy) je zakázáno kouřit. Porušení tohoto ustanovení je klasifikováno jako hrubý přestupek proti právním předpisům.
  11. Žákům je v prostorách a v areálu školy zakázáno užívat návykové látky (alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování) a ve škole s nimi manipulovat (tzn. přinášet, nabízet, zprostředkovat, prodávat, opatřovat, přechovávat). V případě, že se škola o takovémto chování žáka dozví, je povinna hlásit tuto skutečnost (podle charakteru) jeho zákonnému zástupci, orgánu sociálně právní ochrany dětí a Policii ČR (distribuce a šíření OPL je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem). Porušení tohoto ustanovení je klasifikováno jako hrubý přestupek proti právním předpisům.
  12. Jako závažný přestupek jsou považovány také veškeré projevy rasové či náboženské nesnášenlivosti, šikanování, násilí, diskriminace, vandalismu či jiné sociálně patologické jevy.
  13. Při vypracovávání domácích písemných prací není dovoleno využívat jakékoliv informační zdroje bez citace, tzn. výslovného uvedení jejich autora a názvu díla. Porušení této zásady bude považováno za pokus o podvod, práce bude hodnocena známkou nedostatečnou a pokus o podvod bude potrestán kázeňským opatřením. Popsaný pokus o podvodné jednání může být v odůvodněných případech považován za porušení zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským.
  14. Aby nebyla narušována výuka, musí být mobilní telefon při vyučovací hodině vypnutý.
  15. Žák musí mít mobilní telefon k bezprostřední dispozici, takže ho musí opatrovat. Nejedná se tedy o věc odloženou na místě k tomu určeném. Nemůže-li ho sám opatrovat (např. při hodinách tělesné výchovy), je povinen svěřit telefon do úschovy k vyučujícímu. V tomto případě škola nese za ztrátu mobilního telefonu odpovědnost.
  16. V průběhu vyučovacích hodin je žákům zakázáno jíst.Žákům je umožněno stravování v jídelně základní školy. Stravování si sjednávají přímo s vedoucí jídelny a řídí se jejími pokyny. Žáci jsou povinni dodržovat pravidla týkající se organizace odběru obědů, vydaná ředitelkou školy.
  17. Žáci mohou ve svém volném čase využívat školní posilovnu. Dodržují řád posilovny a řídí se pokyny pedagogických pracovníků.
  18. Žákům se doporučuje, aby si svačinu přinesli z domova nebo si ji koupili cestou do školy. Škola nezajišťuje prodej občerstvení. K dispozici jsou žákům pouze automaty na teplé a chlazené nápoje.
  19. O přestávkách (s ohledem na aktuální povětrnostní podmínky) mohou žáci využívat terasy přiléhající k některým učebnám. Dodržují na nich zásady bezpečnosti, udržují je v čistotě.
  20. Cizí osoby mohou v areálu školy pobývat jen se svolením ředitelky školy.
 •  

  Vyučovací hodiny

  1. hodina 8.15 - 9.00
  2. hodina 9.10 - 9.55
  3. hodina 10.15 - 11.00
  4. hodina 11.10 - 11.55
  5. hodina 12.05 - 12.50
  6. hodina 13.00 - 13.45
  7. hodina 14.05 - 14.50
  8. hodina 14.55 - 15.40


  Pokud má třída v jednom dni 8 vyučovacích hodin povinných předmětů za sebou, je polední přestávka 30 minutová (7. hodina tedy začíná ve 14.15 hodin).

  7. hodina 14.15 - 15.00
  8. hodina 15.05 - 15.50

   

  V Praze dne  1. září 2015

   

  Mgr. Jana Novotná

  ředitelka školy

   

  Školní řád byl schválen školskou radou.